חפש באתר
04-9001970 | 03-5601973
 
 
 
לקוחות החברה  >>  תנאי התקשרות
פיתוח אתרים
בית העסק – הגורם האחראי על פעולת בניית מערכת האינטרנט

הלקוח – האדם / בית עסק עבורו נבנה מערכת האינטרנט

שינויים – כל שינוי בתוכנית הקמת המערכת שסוכמה בין בית העסק ללקוח (הכולל אך לא מוגבל ל-  תוספות חדשות/מחיקות של מרכיבים קיימים/שינויים במרכיבים קיימים)

כללי - פיתוח
1. בית העסק אינו אחראי על בעיות/תקלות הנובעות מגורמים אשר אינם בבעלותו הישירה.
2. הקוד נכתב עבור שימוש בעותק אחד בלבד של האפליקציה וחל איסור לשכפלו ללא אישור בכתב של בית העסק.

·         הצעות מחיר תקפות לחודש ימים בלבד.

·         המערכת תכתב בשפת  ASP

·         המערכת תבנה מול בסיס נתונים  SQL

·         האתר יותאם לאינטרנט אקספלורר 6 ומעלה.

·         הקוד נכתב בהתאם לשרת האחסון הנוכחי

·         מעבר לשרת אחסון אחר עשוי לדרוש התאמות קוד ותוספת תשלום

·         צורות התשלום:

תשלום ע"ס 35% עם תחילת העבודה

תשלום ע"ס 45% לאחר בניית החלק הארי (כפי שתגדירו משפוחה)

תשלום ע"ס 20% עם סיום העבודה והעלאת הקוד לשרת האחסון של הלקוח.

·         אפשרויות תשלום: מזומן, העברה בנקאית, שיק.

·         סה"כ זמן עבודה: עד  31  ימי עסקים.
·         תאריך התחלת עבודה: יקבע עם מועד התשלום הראשון

·         קוד הנכתב על ידינו, יישאר בבעלותנו המלאה עד לפירעון כל התשלומים בגין השירות.

·         שינויים באפיון המצוין בהצעות מחיר והזמנות , וכן תיקונים שידרשו לאחר בדיקת המערכת אינם כלולים בסה"כ ימי העבודה המצוינים  לעיל.

·         הלקוח מתחייב לחתום על "חוזה בניית אתר" ומתחייב כי הוא מסכים לתנאיו גם אם לא חתם עליו.

·         הלקוח מתחייב לחתום על תנאי שימוש וזכויות יוצרים של משפוחה.

1.    כל מסמך עתידי או סיכום עתידי כלשהו, נופל תחת תנאיו של חוזה זה.
2.    בית העסק רשאי לחסום גישה למערכת הלקוח כל עוד המערכת נמצא על מקום האכסון של בית העסק, במידה והלקוח לא יעבירו לשטח האחסון האישי שלו כאשר יידרש לכך או במידה והלקוח יהיה חייב תשלומים לבית העסק.
3. במידה ורכש הלקוח את קוד המערכת על פי הזמנת העבודה עליה חתם ולאחר סיום בניית המערכת וחתימה על "אישור סיום בניית מערכת", יימסר ללקוח עותק אחד של המערכת על גבי דיסק CD לשימוש כגיבוי במקרה חירום. סעיף זה אינו חל במקרה של שדרוג/תחזוקה ועדכון מערכת.
4. בית העסק אינו אחראי על בעיות/תקלות הנובעות מגורמים אשר אינם בבעלותו הישירה.
5. הקוד נכתב עבור שימוש בעותק אחד בלבד של האפליקציה וחל איסור לשכפלו ללא אישור בכתב של בית העסק.
6. בכל מקרה של הפסקת בניית המערכת לאחר שהחלה, הלקוח יזוכה עבור מרכיבי המערכת שעדיין לא החלו בבנייתם ובעלות על פי החלטת בית העסק.
7. בית העסק אינו מתחייב לבצע עבודות עתידיות על המערכת במידה ולא יתאפשר הדבר מסיבה כלשהי.
8. קוד המערכת במלואו יהיה שייך לבית העסק עד לפירעון מלא של כל התשלומים עליהם התחייב הלקוח בהזמנתו.
 
אחריות
1. לאחר סיום בניית המערכת הלקוח ימלא ויחתום על טופס "אישור סיום בניית המערכת" אשר יסופק ע"י בית העסק.

2. אחריות בית העסק לגבי המערכת הנבנה עבור הלקוח – תוקפה הוא למשך 60 ימים מתאריך סיום בניית המערכת והוא תקף עבור תקלות הנובעות מקודים אשר נכתבו בלעדית ע"י בית העסק ולא נערכו ע"י גורם חיצוני.

3. באם לא ימולא וייחתם טופס "אישור סיום בניית המערכת" כנדרש ויתקבל בחזרה ע"י בית העסק, רשאי בית העסק לבטל את האחריות המוצעת.

שינויים
1. עבור כל שינוי יגבה תשלום נוסף בהתאם לדרישה הספציפית של הלקוח.
2. כל שינוי אשר יהיה נחוץ יבוצע כמפורט להלן:

     א) אם השינוי יובא לידיעת בית העסק בטרם יתחיל בעבודה על פרט כלשהו המעורב בשינוי הנחוץ – הלקוח יחתום על טופס "אישור שינוי" ויחזירו לבית העסק. כמו כן במידת הצורך יגבה תשלום נוסף.

     ב) אם השינוי יובא לידיעת בית העסק לאחר תחילת העבודה על פרט כלשהו המעורב בשינוי הנחוץ – השינוי יבוצע לאחר סיום בניית המערכת בלבד, ויגבה על כך תשלום נוסף כנדרש.

3. כל פרט הקשור למערכת (לדוגמא: צבעים, מיקומים, צורת פעולה) ואשר לא התקבלו בנוגע אליו הוראות מפורשות מן הלקוח – יבוצע לפי שיקול דעת המתכנת וכל שינוי אשר יידרש ע"י הלקוח יבוצע כמפורט בסעיף הקודם.
 
 
אירוח אתרים
תשלום
כל החשבונות הם על בסיס תשלום מראש, למרות שהחברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מחירים בכל עת, המחירים מובטחים לתקופת התשלום מראש.
מועד התשלום הוא בכל שנה, ביום שנפתח החשבון. שבועיים לפני מועד זה אנו ניצור קשר עם הלקוחות ע"מ לחדש את תקופת מתן השירות, באם הלקוח אינו מעוניין לחדש את תקופת השירות אנו נבטל את החשבון ואין אנו אחראיים על אובדן הנתונים.
המחיר יחושב עפ"י שער העברות גבוה של הדולר ואשר לא יפחת משער דולר מינימלי השווה ל- 4.1 ש"ח.
בעת ביטול חבילת אירוח בשנה הראשונה תחויב בדמי התקנה בסך 450 ₪ לפני מע"מ
 
 
פרסום באתרי משפוחה
בעת רכישת כל סוג של חבילת פרסום הלקוח מתחייב להעביר התשלום לפני העלאת הקמפיין או הבאנר לאתרי קבוצת משפוחה.
צורת התשלום : במזומן ומראש.
משפוחה תהיה רשאית לחייב את כרטיס האשראי שניתן לה כביטחון במידה ולא הועבר תשלום על מדיניות החברה.
 
תרופות
מוסכם בזאת, כי הפרת תנאי מתנאי הסכם זה מקנה לצד הנפגע את הזכות לתבוע את כל הסעדים הקבועים לעניין זה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970.
 
בוררות
1. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח -1968 יהיה בית המשפט שמושבו בעיר חיפה בלבד.
הודעות
1. כתובות הצדדים להסכם זה ולצורכי המצאת כתבי בי – דין בקשר להסכם זה הן כקבוע במבוא לו.
2. כל הודעה, הצעה, דרישה, כתב בי – דין וכל מסמך אחר (להלן: "הודעה"), שתושאר עבור צד בכתובת האמורה, תחשב כאילו נתקבלה על ידו ו/או הומצאה לו כדין משעה שהושארה כאמור.
3. הודעה, שהומצאה בימים שישי – שבת, תחשב כאילו נמסרה ביום ראשון הסמוך בשעה 08:30.
4. כל צד רשאי לשנות את כתובתו לכתובת אחרת בישראל בהודעה בכתב, אשר תימסר לצדדים האחרים להסכם זה לכתובתם האמורה.
 
 
| תנאי שימוש | צור קשר/תמיכה | פרסום באתר | משפוחה | מפת אתר | דרושים | אתר לישוב |
עיצוב - משפוחה    נבנה ע''י משפוחה בניית אתרים - פיתוח תוכנה